Dofinansowania

Wszystkie formalności zostaw nam!


Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie

Jaki jest cel programu?

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej).

 

Dofinansowanie do:Dofinansowanie (do 50% kosztów i nie więcej niż):
Fotowoltaika6 000 zł (jeśli inwestujesz wyłącznie w PV)
7 000 zł (jeśli inwestujesz w PV i inne urządzenia)
3 000 zł (jeśli rozbudowujesz istniejącą instalację PV i korzystałeś już z dotacji)
Magazyn energii
16 000 zł
Systemy zarządzania energią HEMS/EMS3 000 zł
Pompa ciepła grunt/woda; woda/woda28 500 zł
Pompa ciepła powietrze/woda19 400 zł dla pomp klasy A++ (przy zasilaniu 55°C)
12 600 zł dla pomp klasy A+
Pompa ciepła powietrze/powietrze4 400 zł
Magazyn ciepła5 000 zł
Kolektory słoneczne do c.w.u.3 500 zł

Podstawą udzielenia dofinansowania jest zgłoszenie do dofinansowania mikroinstalacji PV a jest to możliwe tylko, jeżeli budynek posiada stałe przyłącze energetyczne i zawartą umowę kompleksową.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie mikroinstalacji PV zamontowanej, opłaconej i uruchomionej zgodnie z okresem kwalifikowalności kosztów – tj. od 01.02.2020 r. oraz rozliczanej w systemie net-billing

  1. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
  2. Zakup i montaż urządzeń grzewczych – pomp ciepła: pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, pompa ciepła powietrze/powietrze, gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.
  3. Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.
  4. Zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS – z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła / urządzenia grzewczego, lub kolektorów słonecznych.

Tak! Będąc naszym klientem, możesz liczyć na DARMOWĄ pomoc w złożeniu wniosku. Nasi specjaliści poproszą Cię o dokumenty, które są potrzebne do złożenia wniosku. Nie musisz się niczym martwić.

Jaki jest cel programu?

Dofinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych spełniające najwyższe normy.

Wysokość dofinansowania (od 30 % do 45% kosztów kwalifikowanych)

 

Wysokość dofinansowania:Dofinansowanie(od 30 % do 45% kosztów kwalifikowanych)
Pompa ciepła gruntowa21 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda7 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda w systemie centralnym7 000 zł

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Tak! Będąc naszym klientem, możesz liczyć na DARMOWĄ pomoc w złożeniu wniosku. Nasi specjaliści poproszą Cię o dokumenty, które są potrzebne do złożenia wniosku. Nie musisz się niczym martwić.

Jaki jest cel programu?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 Jednym z warunków otrzymania dotacji jest pozwolenie na budowę domu, które zostało wydane przed 1 stycznia 2014r.

Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy (w formie zaliczki), zgodnie z warunkami w Programie, zaś pozostała do wypłaty część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta (jeśli faktura została opłacona).

 1.Prefinansowanie obejmuje wypłatę: a) zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie Beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie, b) pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach Beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

 2.Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 3.Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).

Program Czyste PowietrzeUlga termomodernizacyjna
Dotację można uzyskać na wiele budynków / lokali
mieszkalnych z wydzielona księgą wieczysta z zachowaniem limitu dotacji na każdy
Przysługuje jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości
Obowiązuje limit dotacji na budynek/lokal
mieszkalny z wydzielona księgą wieczysta niezależnie od liczby jego współwłaścicieli
W ramach przysługującego mu odliczenia może skorzystać odrębnie każdy ze współwłaścicieli danego budynku/ lokalu
Na potrzeby rozliczenia dopuszczalne są faktury VAT jak również wystawione na Beneficjenta rachunki imienneW celu odliczenia wydatków W zeznaniu rocznym PIT należy posiadać faktury VAT wystawione wyłącznie przez podmioty nie korzystające ze zwolnienia z VAT

Wydatki mogą być ponoszone:

  • w ramach Części 1) i Części 2) Programu:

– do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku O dofinansowanie W formie dotacji,
– do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu
– do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) 

  • w ramach Części 3) Programu: do

– 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie W formie dotacji
– do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji Z prefinansowaniem

Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione W okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, W którym poniesiono pie

Tak! Będąc naszym klientem, możesz liczyć na DARMOWĄ pomoc w złożeniu wniosku. Nasi specjaliści poproszą Cię o dokumenty, które są potrzebne do złożenia wniosku. Nie musisz się niczym martwić.

Skontaktuj się z nami!

Masz jakieś pytanie? Chcesz uzyskać szczegółowe informacje o ofercie? Zostaw nam swoją wiadomość bądź skontaktuj się telefonicznie i pozwól nam pomóc!

Telefon:  +48 798 996 827

e-mail: biurosolsti@gmail.com

Adres: Aleja Słowackiego 5A
63-400 Ostrów Wielkopolski